ปากกาชนิดพิเศษที่ใส่หมึกซับลงไป สามารถเขียนลงบนกระดาษธรรมดาแล้วนำไปรีดลงบนเสื้อหรือป้าสีอ่อนได้